Polityka cookies

Polityka cookies


Informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Komandor Wielkopolska S.A. adres: ul. Jeleniogórska 20, 60-179 Poznań, zwanym dalej „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: – listownie na adres: ul. Jeleniogórska 20, 60-179 Poznań, 
– przez e-mail: wielkopolska@komandor.pl, 
– telefonicznie: 61 868 55 40

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą ( np. pomiar ) lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,której dane dotyczą (dane niezbędne do wykonania pomiaru i/lub zawarcia umowy. 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. dla celów podatkowych i rachunkowych. 
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora m.in. w celu: realizacji zamówienia, rozstrzygnięcia roszczeń reklamacyjnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, marketingu produktów lub usług Administratora. 
4) na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO np. w celu: marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, dla wsparcia przy uzyskaniu kredytu na finansowanie zakupionych towarów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCHPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
1) ważności oferty, 
2) obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
3) niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń, 
4) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane na tej podstawie do czasu jej odwołania.  

ODBIORCY DANYCH  
Pani/Pana/Klienta dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty, na podstawie zawartych przez Administratora umów, w szczególności właściwemu terytorialnie Zakładowi Kompletacji Komandor, podmiotom świadczącym usługi projektowe, pomiarowe, monterskie, transportowe, księgowe, archiwizacji, usługi IT, usługi marketingowe (m.in. agencje marketingowe), kredytowe i innym udzielającym wsparcia szczególności dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, rozpatrzenia reklamacji itp.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody, f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację 
g. w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
h. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Administrator posiada dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), to Administrator może je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej. 

WYMÓG PODANIA DANYCH 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej dla: wykonania pomiaru przygotowania oferty, odpowiedzi na zapytanie, zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak tych czynności przed zawarciem umowy, brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.